در لغت به معنای خطا و اشتباه غیر عمدی است و در اصطلاح حقوقی به غفلت از چیزی به طوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد اطلاق شود .عموما ًهر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهو محسوب نمیگردد.

سُهو، روستایی است از توابع بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی استان بوشهر ایران.