هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.همچنین مستاجر میتواند در اثنا مدت اجاره برای واگذاری حقخود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافتکند، مگر آن که در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلبشده باشد.( ماده 6 قانون مؤجر و مستأجر مصوب 76) و منظور پولی است که مستاجر ثانی به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و هم چنین مستاجر اول به موجر مالک می پردازد.