به زمین موات اطلاق میگردد که آب هرزه ترشح میکند و احیا آن به زه کشی و برانداختن آب هرزه آن است.