فرهنگ ترمولوژی

زراعت مکانیزه

زراعتی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل ،عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته میشود.(ماده 20 آیین نامه اصلاحات ارضی )