در لغت به معنای مراجعه کردن و برگشتن به حالت قبلی به کار رفته است و اصطلاح حقوقی ،انصراف ،برگشتن ،برگشت به حالت قبل لز عقد معین یا قبل از ایقاع معین.در این صورت مرادف معنی فسخ است.