در لغت به معنی اقامتگاه موقتی خانه، سرا، محل، مکان، منزل است و در اصطلاح حقوقی یک چهارم ، چهار یک عنوان گردیده .

واژه های نزدیک