فرهنگ ترمولوژی

رئیس قوه قضاییه

بهمنظور انجام مسئولیتهای قوه قضاییه درکلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. (اصل 157 قانون اساسی)