فرهنگ ترمولوژی

ذو المقدمه

در اصطلاح فقهی به چیزی که دارای مقدمه باشد و در اصطلاح حقوقی به مطلبی قانونی اطلاق میگردد که تحقق آن منوط به تحقق مقدمه ای است.