فرهنگ ترمولوژی

دیوار برشی

دیواری است که برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی که در صفحه دیوار عمل میکنند، طراحی شده است و به آن دیافراگم قائم نیز گفته میگردد. (بخش تعاریف آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هیأت وزیران)