فرهنگ ترمولوژی

درآمد کشاورزی

منظور از درآمد کشاورزی مذکور در این قانون هر نوع درآمدی استکه از محصول اراضی مزروعی و باغات و جنگلها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانهها و آسیاها و حقالارض مراتع و اراضی مزروعی به دست میآید. (ماده 4 قانون مالیات بر درآمد مصوب 19/8/1322)