فرهنگ ترمولوژی

درآمد برنامه

درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار که برای اجرای برنامههای عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمد برنامه منظور میشود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومی مصوب 15/10/1349)