فرهنگ ترمولوژی

خیار تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدنی)