فرهنگ ترمولوژی

خسارات مشترک دریایی

خسارات مشترک دریایی عبارت است از مخارج فوقالعاده و خساراتی که به طور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)