فرهنگ ترمولوژی

حیازت مباحات

یکی از اسباب تملک، تصرف در مال مباح (مانند شکار) (در حقوق مدنی)