احکام حضوری که در رسیدگی پژوهشی صادر میشود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب میشود. (ماده 519 قانون آییندادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)