فرهنگ ترمولوژی

حواله اعتباری

حواله اعتباری سندی استکه به موجبآن وزرا به اشخاصی که حوالهکنندگان درجه دو نامیده میشوند از قبیل رؤسای ادارات یا مأموران ولایات اجازه میدهند تا مبلغ معینی در حق طلبکار دولت حواله صادر نمایند، حوالجات حوالهکنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغی مینامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومی مصوب 10/12/1312)