فرهنگ ترمولوژی

حق العملکاری

حقالعمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حسابدیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد.