فرهنگ ترمولوژی

حقوق واجبه میت

حقوقی که به عهده میت است و تا آن ها را از اموال به جا مانده پرداخت نکنند ترکه را به عنوان ارث میان وراث نمی توان تقسیم کرد.