فرهنگ ترمولوژی

حداکثر کار

حداکثر کار مناسب و ظرفیت کل در یک رتبه از یک رشته معین عبارت است از حداکثر مبلغ یک یا چند کار در این رشته که میتوان به پیمانکار حائز این رتبه از این رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آییننامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران مصوب 6/6/1367 هیأت وزیران)