فرهنگ ترمولوژی

حال از کارافتادگی

حال از کارافتادگی و آن وضع مستخدمی است که طبق مفاد مواد 79 یا 80 قادر به کار کردن نبوده و از حقوق وظیفه مصرح در این قانون استفاده میکند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345)