در لغت به معنیمانع؛ حائلتعبیر شده است در اصطلاح حقوقی به معنی مانع ارث ،وارثی که مانع ارث بردن وارث دیگری میشود.

واژه های نزدیک