در لغت به معنی اجازه نامه و پروانه تعبییر شده است،در حقوق نیز صفت مشترک عقود و ایقاعاتی است که به صرف قصد یکی از طرفین قابلیت فسخ داشته باشد.

واژه های نزدیک