فرهنگ ترمولوژی

جمعیت هلال احمر

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران(جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) که در این اساسنامه جمعیت نامیده میشود مؤسسهای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد. جمعیت، به کلیه تعهدات و قراردادهای بینالمللی مربوط به اهداف و وظایف جمعیتهای هلالاحمر و صلیب سرخ و نیز مقررات اتحادیه جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران مغایرت نداشته باشد پایبند بوده و در مسائل امدادی و بهداشتی و درمانی برون مرزی و امدادی درون مرزی و تعهدات مربوطه طبق این اساسنامه عمل میکند. (ماده 1 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367)