در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند. (ماده 562 قانون مدنی)

واژه های نزدیک