وجه نقد و یا مالی است که از مجرم بابت مجازات میگیرند.