فرهنگ ترمولوژی

جرائم مالی، اداری

جرائم مالی اداری عبارت است از: 1- ارتشا. 2- اختلاس.3- سرقت اموال دولتی یا سوء استفاده از آنها. 4- حیف و میل اموال عمومی.5- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است. 6- جعل عناوین رسمی و سوء استفاده از آنها. 7- جعل اسناد رسمی یا دولتی یا استفاده از آنها با علم و آگاهی. 8- افشای اسناد محرمانه اداری. 9- دادن گزارش خلاف واقع در امور اداری با علم و آگاهی یا صدور گواهی خلاف واقع. 10- خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند یا تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند. 11- تهمت و افترا و شهادت کذب نسبت به سایر مستخدمین. (ماده 16 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360