مادر مادر،مادر پدر،مادر بزرگ

جده ، شهری است در غرب کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان.