به معنی هشت یک سهم زوجه در صورت بودن فرزند در بحث ارث زن،عنوان گشته است.