مال غیر منقول موصی از ثلث ما ترک برای مصارف خیر معین میکند.