به اثبات امری در نزد حاکم شرعی را ثبوت شرعی میگویند.