یعنی ثبت ملک پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت در دفتر املاک را شامل میشود.