ثبت ملک با تشریفات قانون ثبت در دفتر املاک و دادن سند مالکیت از روی آن صورت میابد.