فرهنگ ترمولوژی

ثبت اسم تجاری

عنوانی است حاکی ازشهرت تاجر که او خود را تحت آن معرفی و مشهور میکنداین عنوان معرفی و مشهور می کند این عنوان ممکن است اسم خانوادگی خود تاجر باشد م ممکن است یک اسم فانتزی باشد مانند (پرنده آبی) در شرکتهای تجاری اسم تجارتی با اسم شرکت متحد است. ثبت اسم تجارتی اختیاری است (ماده 576ق.ت)