در لغت به معنای سوم از سه است در حقوقمعنای خاص خود را دارد ثالث بیشتر در معنای شخصی به کار میرود که جزو طرفین عقد یا مسأله ی حقوقی نباشد ولی به جهتی متأثر از موضوع حقوقی مطروحه گردد.