کسی را از طرف خود وکیل ساختن و اجرای کاری را به عهدۀ وی گذاشتن،وکیل کردن کسی،برگماشتن.