فرهنگ ترمولوژی

تقوای اخلاق

عبارت است از مجموعه گرایشها و رفتارهایی که موجب روابط مطلوب میان همکاران و پیدایش زمینههای مناسب برای شکوفایی استعدادها شود. نمونهای از ویژگیهای تقوای اخلاق در کیفیت رفتار یک مستخدم: - فروتن و متواضع است و از تکبر و خودخواهی دوری میکند. – در گفتار و کردارش صداقت دارد و از تملق و تظاهر پرهیز میکند. -قابل اعتماد و رازدار است. – از غیبت و بدگویی پرهیز میکند. - در اظهار نظر و انجام کارها حب و بغض به خرج نمیدهد. – از گفتن سخنان بیهوده و انجام اعمال بیمورد میپرهیزد. برای آسایش و راحت دیگران کوشش میکند. (ضمیمه 1 ضوابط ارزشیابی شایستگی و استعداد مستخدمان رسمی مصوب 18/1/1361 هیأت وزیران)