در لغت به معنی بخش کردن؛ قسمت کردن آمده است و در اصطلاح حقوقی تفکیک حصه ی هر یک از شرکاء ملک مشاع توسط دادگاه را تقسیم گویند.

تَقسیم یا بَخش یکی از چهار عمل اصلی در ریاضی است که وارونهٔ عمل ضرب است.