در لغت به معنی چیره گردانیدن و غلبه کردن آمده ور در اصطلاح حقوقی غلبه کردن جنسی بر جنس دیگر را به طور مجاز،تغلیب میگویند.