در لغت به معنیمعلق کردن؛ آویختن؛ آویزان کردن چیزی به چیز دیگر آمده است و در قانونخواستن تمیز حکم موجب تعلیق اجرای آن است تعلیق عبارت است از موقوف الاجرا ماندن حکم تا ختم محاکمه در دیوان تمیز. (ماده 444 قوانین موقتی محاکمات جزایی (آییندادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)

شناوری یا تعلیق فرایندیست که در آن یک جسم بدون حمایت مکانیکی در یک موقعیت پایدار معلق نگه داشته می‌شود.