فرهنگ ترمولوژی

تعزیرات شرعی

تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی میباشد. (تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)