تباه ساختن و ضایع کردن،از بین بردن ،مهمل کردن،بیکار کردن،یاوه کردن.