فرهنگ ترمولوژی

تصفیه ترکه

مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است. (ماده260 قانون امور حسبی مصوب2/4/1319)