با هم سازش کردن،آشتی کردن،سازگار شدن،با هم ساختن است.