نرخ گذاشتن،تعیین ارزش و بها پول کشوری به کشور دیگر است.