فرهنگ ترمولوژی

ترخیصیه کالای عبوری

عبارت است از سند حواله تحویل کالا به صاحب آن یا عبور دهنده که از سوی متصدی حمل یا نماینده وی بهعنوان گمرک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط صادر میگردد. (بند ث ماده 1 از آییننامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)