خوشنودی رضایت از یک دیگر داشتن ،در حقوق به رضایت دو طرف معامله اطلاق میگردد.