تذکره در لغت به معنایآنچه موجب یادآوری شود؛ وسیلۀ یادآوری است .در قانونتذکره سندی است که از طرف مأمورین صلاحیتدار برای تعیین تابعیت و اجازه مسافرت اتباع ایران به ممالک خارجه و اقامت در ممالک مزبوره یا مسافرت از خارجه به ایران داده میشود. (ماده 1 قانون تذکره مصوب 20/10/1311)

تذکره به کتابی گفته می‌شود که در آن شرح احوال شعرا، نویسندگان، درباریان، فلاسفه، عُرفا و... نوشته شده باشد.