در لغت به معنییاد آوردن؛ یاد کردن آمده است و در قانون چنین تعریف شده است:در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، از رئیسجمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنان حق سؤال دارند، میتوانند در خصوص موضوع مورد نظر به رئیسجمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. رئیس مجلس تذکر را به رئیسجمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را در اولین جلسه علنی آتی مجلس عنوان مینماید. (ماده 192 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379)