در لغت به معنای خلاف کردن،تخطی و اشتباه و همچنین سر پیچی آمده است در حقوق منظور عدم یا تأخیر انجام تعهد است.