عبارت است از خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی در پایینترین سطح قابلیت کشتیرانی. (بند 9 از آییننامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانههای مرزی مصوب 18/12/1363 هیأت وزیران)

واژه های نزدیک